koronawirus


Wiadomość dla uczniów, rodziców i nauczycieli z dn. 25.03.2020r.

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli

o sposobie trybie realizacji zadań szkoły w czasie pandemii.

 1. Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów od 25 marca br. odbywać się będzie na odległość,           z wykorzystaniem Internetu, aplikacji WhatsApp bądź z wykorzystaniem materiałów i wskazówek przygotowywanych         w formie papierowej dla uczniów, którzy z przyczyn obiektywnych nie mają do nich dostępu.

 2. Wychowawcy klas określą nazwiska uczniów, którym należy przygotowywać materiały w formie papierowej oraz zorganizują ich wydruk i przekazywanie zainteresowanym.

 3. Nauczyciele przedmiotowi zamieszczać będą materiały służące do edukacji na odległość na stronie internetowej szkoły oraz przesyłać je będą do wydruku dla uczniów wskazanych powyżej.

 4. Obowiązuje dotychczasowy rozkład zajęć dla uczniów poszczególnych klas.

 5. Nauczyciele przedmiotowi każdorazowo, wraz z materiałem edukacyjnym, zamieszczać będą zadania lub pytania dotyczące realizowanych treści. Uczniowie zobowiązani są do notowania odpowiedzi na zadane pytania oraz rozwiązań zadań w swoich zeszytach przedmiotowych ew. zeszytach ćwiczeń. Po określonym czasie nauczyciele zbiorą zeszyty przedmiotowe lub zeszyty ćwiczeń oraz dokonają oceny zadań wykonanych przez uczniów. Zachęca się nauczycieli do ograniczenia obszerności zadawanych zadań.

 6. Instrukcje, źródła i materiały edukacyjne dla uczniów zamieszczane będą przez nauczycieli w każdym dniu powszednim do godz. 13:00, zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć.

 7. Nauczyciele dostępni będą dla uczniów i rodziców drogą mailową codziennie, w dni powszednie w godz. od 16:00 do 18:00 (lista mailingowa nauczycieli w załączeniu).

 8. Rodzice wspierają działania edukacyjne swoich podopiecznych, wg zasad zamieszczanych wcześniej na stronie internetowej szkoły.

 9. Nauczyciele uczący w danej klasie w uzgodnieniu ze sobą mogą po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły, modyfikować treści nauczania oraz zestaw obowiązujących w szkle programów nauczania.

 10. Adekwatne działania podejmą nauczyciele realizujący w ramach obowiązującego pensum wychowanie przedszkolne, edukację wczesnoszkolną, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz pozostałą pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 11. Nauczyciele dokumentują swoje działania w ramach zdalnego nauczania na arkuszach, których treść stanowi załącznik do przedkładanej informacji.

 12. Nauczyciel w pierwszej kolejności realizuje zajęcia wchodzące w skład obowiązującego go pensum. Realizacja zajęć ponadwymiarowych może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z dyrektorem szkoły.

 13. Zachęcam do uważnego zapoznania się z treścią rozporządzenia, wprowadzającego nauczanie zdalne oraz licznymi komentarzami dotyczącymi tego zagadnienia.

 • Data aktualizacji: 2021-10-18 21:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 492 265