DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY SP NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OZIMKU

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku zobowiązuje się, w ramach dostępnych zasobów oraz środków zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp2.ozimek.pl

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. Część z opublikowanych zdjęć może nie mieć opisu alternatywnego.
 3. Niektóre dokumenty opublikowane mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innych organizacjach;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje dodatkowe – strona posiada

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. możliwość pomniejszenia liter
 4. podświetlane linki
 5. podkreślone linki
 6. mapa strony
 7. nawigacja klawiaturą
 8. skala szarości
 9. jasne tło
 10. wyłączenie animacji na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:2021-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu są:

Anna Gaszczyk - adres poczty elektronicznej: info@sp2.ozimek.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 465 12 76

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Podmiot:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku

Adres URL:

www.sp2.ozimek.pl Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-11-15.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku
ul. Daniecka 12a
46-040 Ozimek
Tel.: (+48) 77 465 12 76
E-mail: info@psp1.ozimek.pl
Strona internetowa: https://sp2.ozimek.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku znajduje się przy ulicy Danieckiej 12a.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne są :

a) wejścia główne

• od ulicy Danieckiej i parkingu przyszkolnego – wejście dwustopniowymi schodami, drzwi jednoskrzydłowe otwierane samodzielnie.  

b) wejścia boczne zewewnętrzne przez pomieszczenia kuchni, wejście tylko dla personelu

• od boiska szkolnego – wejście podjazdem dla niepełnosprawnych, drzwi jednoskrzydłowe otwierane samodzielnie.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły nie posiada podjazdów oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie woźnego szkolnego, przebywającego w pomieszczeniu socjalnym usytuowanym w korytarzu przy wejściach głównych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy ulicy Danieckiej w okolicach szkoły znajduje się parking. Istnieje także możliwość parkowania na parkingu na terenie posesji szkolnej, na którą można wjechać przez bramę wjazdową.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W budynku można skorzystać w ograniczonym zakresie z osoby (nauczyciela) posługującej się w zakresie podstawowym językiem migowym.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.

 do góry