W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku prowadzone są następujace rejestry i ewidencje:

 1. Księga ewidencji dzieci.
 2. Księga uczniów.
 3. Księga absolwentów.
 4. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 5. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 6. Ewidencja akt osobowych.
 7. Księga zastępstw.
 8. Księga zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku.
 9. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
 10. Dziennik korespondencji.
 11. Księga inwentarzowa.

Informacje zawarte w prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) lub innych ustaw, w tym między innymi:

 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dział VII - tajemnica skarbowa,
 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

Dokumenty wytwarzane w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku przechowywane są w kancelarii na terenie placówki zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku z dnia 02.01.2012r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku.

 

 do góry